Algemene voorwaarden

ALGEMENE BETALING- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
​(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58171614)

 

1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.
“WP”: WinkelcentrumPromotie.nl, gevestigd te Rosmalen.
1.2.
“Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere entiteit, zowel privaat- als publiekrechtelijk, die op eigen naam als eisende en verwerende in procedures kan optreden, alsmede de rechtsopvolgers en cessionarissen van zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomst tot het verlenen van diensten, die aan WP werk opdraagt.
1.3.
“Overeenkomst tot het verlenen van diensten”: de overeenkomst, waarbij WP zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoeding te betalen.
1.4.
“Partijen”: WP ter ene zijde en opdrachtgever aan andere zijde.
1.5.
“Plaats van vestiging”: het adres van WP en van opdrachtgever zoals genoemd in de overeenkomst tot het verlenen van diensten.
1.6.
“Werkdag”: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van de uit te voeren opdracht erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

 

2: Toepasselijkheid
2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tot dienstverlening aan WP. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij expliciet anders vermeld door WP. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met wijzigingen van deze voorwaarden.
2.2.
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend, indien en voor zover deze door WP schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.
De opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst; zij zijn slechts bedoeld als summiere aanduiding van het onderwerp van het desbetreffende artikel.
2.4.
Indien WP ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een decoratie, catering- of bijvoorbeeld een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten dan hebben de betalingsvoorwaarden van deze toeleverancier een aanvullende werking op onze voorwaarden.
2.5.
M.b.t. het boeken van artiesten gelden, naast deze voorwaarden, tevens onze algemene bepalingen m.b.t. het boeken van artiesten.

 

3: Totstandkoming, verbintenissen en overeenkomsten
3.1.
Alle aanbiedingen, offertes of kostenschattingen van WP zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld.
3.2.
De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door acceptatie door opdrachtgever van een aanbieding, offerte of kostenschatting van WP. Acceptatie door WP geschiedt schriftelijk, bijvoorbeeld per mail, aan opdrachtgever.
3.3.
WP legt de overeenkomst tot het verlenen van diensten ter bevestiging schriftelijk vast. WP verlangt dan van opdrachtgever de overeenkomst te ondertekenen.

 

4: Opdrachtuitvoering
4.1.
De verbintenissen die ten laste van WP voortkomen uit overeenkomsten tot het verlenen van diensten, worden door WP en opdrachtgever gekenmerkt als inspanningsverbintenissen, behoudens afwijkende duiding door Nederlands recht of enige nadere overeenkomst tussen WP en opdrachtgever.
4.2.
Het eventueel inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan in overleg met opdrachtgever geschieden. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.
4.3.
Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat WP op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de opdracht.
4.4.
Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat WP tijdig kan beschikken over een ruimte die WP geschikt acht ter uitvoering van de opdracht.
4.5.
Voor zover de dienstverlening door WP de organisatie van enigerlei actie of evenement betreft, verklaart opdrachtgever nu vooralsdan volledig bekend te zijn met de soort en aard van het te organiseren evenement en de prestaties, aard en inhoud van het programma voor het evenement. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met vijftien minuten pauze per gecontracteerd uur tijdens het evenement door degene of degenen die het feitelijke evenement uitvoeren. Een verzoek van de opdrachtgever tot verlenging van de duur van het evenement nadat de overeenkomst tot het verlenen van diensten reeds is besloten, kan door WP worden geweigerd of als meerwerk worden beschouwd. Het daadwerkelijke tijdstip van het einde van het evenement geldt dan als basis voor de berekening van het meerwerk.
4.6.
Opdrachtgever garandeert de veiligheid van alle bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van WP en zal alle noodzakelijke of noodzakelijk geachte maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig zal opdrachtgever nader te bepalen veiligheidsrisico’s ten behoeve van WP verzekeren.
 

5: Opdrachtduur
5.1.
De duur van de uitvoering van de opdracht en enige daaraan verbonden offertes, werkzaamheden of kostenschattingen, is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever.
5.2.
De termijn, binnen welke de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan door opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van WP. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, niet van WP kan worden gevergd dat de opdracht binnen overeengekomen termijn wordt uitgevoerd, heeft WP het recht dienovereenkomstige termijnverlegging of wijziging van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, of kan WP de overeenkomst tot dienstverlening ontbinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.
5.3.
Indien een tussentijdse wijziging van de werkzaamheden zoals beschreven in 5.2. het overeengekomen honorarium waarschijnlijk zal beïnvloeden, zal WP opdrachtgever hiervan tijdig berichten. De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling, dat WP factureert na uitvoering van het meerwerk.


6: Honorering
6.1. De dienstverlening van WP geschiedt tegen uurtarief, tenzij met de opdrachtgever vaste of volgens formule te berekenen vergoedingen zijn overeengekomen, in welk geval afhankelijk van de hoogte van het te factureren bedrag en duur van de opdracht, maandelijks vooraf wordt gefactureerd in een vast bedrag.
6.2.
Het honorarium en de kosten van WP worden uitgedrukt in Nederlandse valuta exclusief eventuele B.T.W. en exclusief kosten, verband houdende met de uitvoering van de opdracht die voor rekening van opdrachtgever zijn, zoals reis- en verblijfskosten, porti- en telefoonkosten, mogelijke valutamutaties, secretariaatskosten, reisuren of kosten betaald aan derden ter uitoefening van de opdracht, zoals eventuele overheidsleges, expertisekosten ter zake het vaststellen van ontstane schade, dan wel vergoedingen voor aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406 lid 2 Boek 7 Burgerlijk Wetboek, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van WP naar zijn aard meebrengt. Deze kosten worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
6.3.
Geraamde kosten en honoraria kunnen worden aangepast overeenkomstig de stijging van arbeidskosten of andere kosten zoals genoemd in 6.2.


7: Betaling
7.1.
Betaling van de facturen van WP dient binnen veertien dagen na factuurdatum op een ten name van WP staande rekening te zijn bijgeschreven.
7.2.
Indien opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten verschuldigde betalingen niet tijdig heeft verricht, heeft WP aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, tot aan de dag waarop de factuur volledig is voldaan, zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling of aanzegging is vereist.
7.3.
Alle door WP gemaakte kosten ter incassering van betaling door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor deze kosten hanteert WP het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.4.
Betalingen van opdrachtgever strekken ten eerste tot vermindering van de incassokosten en ten tweede tot betaling van het oorspronkelijke bedrag.
7.5.
Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn verplichtingen tot betaling te compenseren met enige vermeende schuld van welke aard dan ook van WP bij opdrachtgever.
7.6.
Indien WP goederen verhuurt aan opdrachtgever, dient de huurprijs te worden voldaan door bijschrijving van de huur op een rekening van WP voordat de huur intreedt dan wel voordat de huurder de beschikking over het gehuurde heeft.
7.7.
Het door opdrachtgever niet voldoen aan de verplichtingen die in dit artikel zijn uiteengezet, wordt als een toekenbare tekortkoming jegens WP beschouwd. WP kan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot het verlenen van diensten opschorten. Indien WP daar aanleiding toe acht, kan zij van opdrachtgever genoegzame zekerheid vragen voordat WP uitvoering aan de opdracht geeft krachtens de overeenkomst tot het verlenen van diensten.
7.8.
Indien de opdracht aan WP is gegeven door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.


8: Ontbinding en annulering
8.1.
Indien door overmacht, waaronder is begrepen ziekte van de medewerkers van WP die zijn aangesteld ter uitvoering van de opdracht, ziekte of door andere redenen afwezige maar door WP geboekte uitvoerders van evenementen, staking van het personeel van WP, bedrijfsstoornissen op de plaats van vestiging van opdrachtgever of andere niet voor rekening van WP komende factoren, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, de opdracht niet of niet redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, is WP bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden, in welk geval zij opdrachtgever per aangetekend schrijven zal berichten onder behoud van alle aanspraken op betaling door opdrachtgever voor tot het tijdstip van ontbinding verrichtte werkzaamheden door WP.
8.2.
Indien een opdracht door bijvoorbeeld een pandemie of andere van buiten komende oorzaak geen doorgang kan vinden, kan de opdracht niet geannuleerd worden en zal die omstandigheid niet als overmacht worden gekwalificeerd. Partijen treden alsdan in overleg over een nieuwe datum, en herhalen dit indien nodig totdat de opdracht uitgevoerd kan worden. Indien de opdracht naar het oordeel van WP geen doorgang kan vinden, dient de opdrachtgever de door WP gemaakte kosten te vergoeden.
8.3.
Bij surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van één der partijen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst tot het verlenen van diensten te beëindigen op de wijze zoals beschreven in 8.1.
8.4. Indien de opdrachtgever de opdracht vóór de uitvoering annuleert, is de opdrachtgever aan WP verschuldigd:
-  bij annulering langer dan drie maanden voor de uitvoering/aflevering: 10% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering meer dan twee maanden voor de uitvoering/aflevering: 25% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering meer dan één maand voor de uitvoering/aflevering: 50% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering  meer dan 14 dagen voor de uitvoering/aflevering: 75% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering  meer dan 7 dagen voor de uitvoering/aflevering: 90% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering 7 dagen of minder voor de uitvoering/aflevering: 100% van de overeengekomen omzet
8.5. Indien en voorzover WP reeds vóór het tijdstip van annulering verplichtingen met of jegens derden is aangegaan, is de opdrachtgever gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten volledig te voldoen.


9: Aansprakelijkheid
9.1.
Iedere aansprakelijkheid van WP is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat WP voor haar werkzaamheden van opdrachtgever heeft ontvangen, met een maximum van 5.000,00 euro of, voor zover WP daartoe strekkende verzekering voor mocht hebben afgesloten, tot het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering mocht worden vergoed, tenzij leidinggevenden van WP opzettelijk of door grove schuld, schade hebben veroorzaakt.
9.2.
WP is niet aansprakelijk voor winstderving, indirecte schade of andere gevolgschade bij opdrachtgever bij niet of gebrekkig nakomen van de overeenkomst tot het verlenen van diensten door WP.
9.3.
WP is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht tot het verlenen van diensten.
9.4.
Opdrachtgever verleent WP vrijwaring voor alle aanspraken van derden, uit hoofde van schade aan goederen van derden die door WP aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ter uitvoering van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of andere aanspraken van derden jegens WP in verband met de uitvoering van de opdracht.
9.5.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht of ontstaan door opdrachtgever, diens medewerkers of door derden, tijdens de uitvoering van de opdracht, waardoor schade toegebracht of ontstaan tijdens de uitvoering van het te organiseren evenement.
9.6.
In geval van schade die door WP in eerste instantie wordt geschat als zijnde kleiner dan 750,00 euro geschiedt de expertise ter vaststelling van het schadebedrag door WP. Bij een schade door WP geschat vanaf 750,00 euro wordt in overleg met opdrachtgever een schadebureau ingeschakeld.
9.7.
Alle rechtsvorderingen ingesteld tegen WP verjaren na één jaar na beëindiging van de overeenkomst tot het verlenen van diensten.10: Berichtgevingen
10.1. Alle berichtgevingen tussen partijen zullen worden geacht geldig te zijn overgebracht wanneer geadresseerd zoals aangegeven in de overeenkomst tot het verlenen van diensten. Bij adreswijzigingen van een partij dient de andere partij terstond worden bericht.
10.2. WP zal in het geval van gegevensverwerkingen in het kader van de overeenkomst handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (‘AVG’).
10.3 Indien WP bij de uitvoering van de overeenkomst (persoons)gegevens van of namens opdrachtgever verwerkt op een wijze zoals omschreven in de AVG, dan zal WP de verwerking uitvoeren als zijnde verwerker in de zin van de AVG. Opdrachtgever blijft de verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

 

11: Contractsdatum
Indien schriftelijk overeengekomen zal op de overeenkomst tot het verlenen van diensten voor partijen bindend zijn vanaf de datum, waarop de laatste partij die overeenkomst heeft ondertekend.

 

12: Beslechting van geschillen
Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd die naar aanleiding van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en WP mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement ‘s Hertogenbosch.


© 2021 WinkelcentrumPromotie.nl B.V.

Wat mogen we voor úw winkelcentrum betekenen? Bel 073-6895367 voor een kennismaking!

Contact opnemen

In de praktijk

img

Let's get digital!

Bekijk case